ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เอกสารเผยแพร่ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เอกสารเผยแพร่ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Missions)
เป้าหมาย (Goals)
คำขวัญ
คติธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียน (The School Ergodic)
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (The School Personality)
ค่านิยมขององค์กร
การบริหารจัดการ
สีประจำโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ชนะเลิศสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ปี 2555
การจัดการเรียนการสอน DLIT
ช่องการศึกษา DLIT WY Channel
คู่มือการใช้งาน DLIT
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวอรชนก ขาวอุบล
การจัดการเรียนการสอนของนางสาววันดี ถีระแก้ว
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวจิราภรณ์ บูชา
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวมรกต วงษ์เนตร
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวลาวรรณ์ โสภิส
การจัดการเรียนการสอนของนางกนกวรรณ สระรักษ์
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
การจัดการเรียนการสอนของนายนาริส มะลิซ้อน
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวกนิษฐา อิ่มน้อย
ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
สื่อ นวัตกรรม
สื่อ นวัตกรรม
บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
ผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียน
ผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่ไม้มวยไทย
โรงเรียนรักษาศีล 5
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
SAR ปีการศึกษา 2556
SAR ปีการศึกษา 2556
SAR ปีการศึกษา 2557
SAR ปีการศึกษา 2557
SAR ปีการศึกษา 2558
SAR ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม English Daily Conversation
กิจกรรม English Daily Conversation
ชมรมมัคคุเทศก์น้อย
ชมรม Young Guide
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/05/2013
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1296536
Page Views 1785861
ลิ้งค์น่าสนใจ
กำหนดการกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติโชค เทียบเทียม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญณิกา กัญหะกาญจนะ
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นราธิป ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วิภาพร อาสนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ปฏิภาณ ไกรสอน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อภิสิทธิ์ แพรสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วรรณา ไชยศรีอนันต์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กมลรัตน์ ศรีสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วัลลภา นอบน้อม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนวัฒน์ บางหลวง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จารุวรรณ บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ละออ อะทะเมืองมูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปิยธิดา ขานพิษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กาญจนา รอดสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น :