ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เอกสารเผยแพร่ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เมนูโรงเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
สื่อ นวัตกรรม
บทความวิชาการ
ผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนรักษาศีล 5
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
SAR ปีการศึกษา 2556
SAR ปีการศึกษา 2557
SAR ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม English Daily Conversation
ชมรมมัคคุเทศก์น้อย
ชมรม Young Guide
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/05/2013
ปรับปรุง 19/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 2611379
Page Views 3454273
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดจําปา จำปา ท่าเรือ
2 โรงเรียนวัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ
3 โรงเรียนแสนโกศินนุสรณ์ จำปา ท่าเรือ
4 โรงเรียนวัดสะตือ ท่าหลวง ท่าเรือ
5 โรงเรียนวัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ
6 โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ
7 โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก ท่าหลวง ท่าเรือ
8 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
9 โรงเรียนวัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
10 โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ท่าเรือ ท่าเรือ
11 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ท่าเรือ ท่าเรือ
12 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ
13 โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ
14 โรงเรียนวัดแค ปากท่า ท่าเรือ
15 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ(แจ่มวิทยาคาร) วังแดง ท่าเรือ
16 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ
17 โรงเรียนวัดนางคุ่ม ศาลาลอย ท่าเรือ
18 โรงเรียนวัดศักดิ์(ราษฏร์สามัคคี) ศาลาลอย ท่าเรือ
19 โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ
20 โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ
21 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ 0-3573-0242
22 โรงเรียนวัดบ้านแถว(ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ หนองขนาก ท่าเรือ
23 โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง) หนองขนาก ท่าเรือ
24 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หนองขนาก ท่าเรือ
25 โรงเรียนวัดสามเรือน(จนทสโรอนุสสรณ์) โพธิ์เอน ท่าเรือ
26 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม โพธิ์เอน ท่าเรือ
27 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน(ราษฏร์สามัคคีวิทยา) โพธิ์เอน ท่าเรือ
28 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คลองสะแก นครหลวง
29 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) คลองสะแก นครหลวง
30 โรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง นครหลวง (035) 359502
31 โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ท่าช้าง นครหลวง 0 - 3576 - 1485
32 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง นครหลวง 035359508
33 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง นครหลวง
34 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) บางพระครู นครหลวง
35 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) บางระกำ นครหลวง
36 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ บ่อโพง นครหลวง
37 โรงเรียนวัดบ้านดาบ บ่อโพง นครหลวง
38 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) บ่อโพง นครหลวง
39 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) บ้านชุ้ง นครหลวง
40 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ปากจั่น นครหลวง
41 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) พระนอน นครหลวง
42 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สามไถ นครหลวง
43 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ หนองปลิง นครหลวง
44 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) หนองปลิง นครหลวง
45 โรงเรียนวัดปรีดาราม แม่ลา นครหลวง
46 โรงเรียนวัดสำมะกัน แม่ลา นครหลวง
47 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ขยาย บางปะหัน 0-3530-1587
48 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ขวัญเมือง บางปะหัน (035) 381503
49 โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ ตานิม บางปะหัน
50 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) ตาลเอน บางปะหัน
51 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ ทับน้ำ บางปะหัน
52 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ทับน้ำ บางปะหัน
53 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) ทางกลาง บางปะหัน
54 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) บางนางร้า บางปะหัน
55 โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน บางปะหัน
56 โรงเรียนวัดวรนายกรังสรรค์ บางปะหัน บางปะหัน
57 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง บางปะหัน บางปะหัน
58 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน
59 โรงเรียนวัดพระงาม บางเดื่อ บางปะหัน
60 โรงเรียนวัดแก้วตา บางเพลิง บางปะหัน
61 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) บางเพลิง บางปะหัน
62 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม บ้านขล้อ บางปะหัน
63 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านม้า บางปะหัน
64 โรงเรียนวัดบ้านม้า บ้านม้า บางปะหัน
65 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) บ้านลี่ บางปะหัน
66 โรงเรียนวัดอินกัลยา บ้านลี่ บางปะหัน (035) 381498
67 โรงเรียนวัดนนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน
68 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พุทเลา บางปะหัน
69 โรงเรียนวัดตลาด หันสัง บางปะหัน
70 โรงเรียนวัดดอกไม้ หันสัง บางปะหัน
71 โรงเรียนวัดบ้านแจ้ง หันสัง บางปะหัน
72 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) เสาธง บางปะหัน
73 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม โพธิ์สามต้น บางปะหัน
74 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
75 โรงเรียนวัดม่วง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
76 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย คลองน้อย บ้านแพรก
77 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ คลองน้อย บ้านแพรก
78 โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านแพรก บ้านแพรก
79 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) บ้านแพรก บ้านแพรก
80 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง บ้านใหม่ บ้านแพรก
81 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สองห้อง บ้านแพรก
82 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ สำพะเนียง บ้านแพรก 386120
83 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สำพะเนียง บ้านแพรก
84 โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว สำพะเนียง บ้านแพรก
85 โรงเรียนวัดธรรมมิกราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
86 โรงเรียนประชาสามัคคี คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
87 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
88 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
89 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา
90 โรงเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา (035) 242580
91 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 0-3525-1133, 0-3524-5052
92 โรงเรียนประตูชัย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา (035) 245419
93 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
94 โรงเรียนวัดพระงาม บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
95 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา
96 โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา
97 โรงเรียนวัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
98 โรงเรียนวัดกุฎีลาย บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
99 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
100 โรงเรียนวัดดอนกลาง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
101 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 0-3524-1099
102 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
103 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
104 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
105 โรงเรียนวัดปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 035-705768
106 โรงเรียนวัดทำใหม่ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
107 โรงเรียนวัดช้าง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
108 โรงเรียนปากกรานพิทยา ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
109 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
110 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา (035) 251902
111 โรงเรียนวัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
112 โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
113 โรงเรียนตำหนักเพนียด สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
114 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
115 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
116 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
117 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
118 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
119 โรงเรียนสุนทรวิทยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
120 โรงเรียนอรุณประเสริฐ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
121 โรงเรียนวัดหันตรา หันตรา พระนครศรีอยุธยา (035) 244803
122 โรงเรียนวัดดุสิดาราม หันตรา พระนครศรีอยุธยา
123 โรงเรียนประชาศึกษา หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
124 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
125 โรงเรียนวัดทรงกุศล เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา
126 โรงเรียนวัดพระญาติการาม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
127 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา (035) 243027
128 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
129 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กระจิว ภาชี
130 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร ดอนหญ้านาง ภาชี
131 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง ภาชี
132 โรงเรียนวัดหนองบัว พระแก้ว ภาชี
133 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ภาชี ภาชี
134 โรงเรียนวัดอุทการาม ภาชี ภาชี
135 โรงเรียนภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) ภาชี ภาชี
136 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ภาชี ภาชี
137 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม ภาชี
138 โรงเรียนวัดผดุงธรรม ระโสม ภาชี
139 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ระโสม ภาชี
140 โรงเรียนวัดหนองนาง ระโสม ภาชี
141 โรงเรียนวัดหนองเป้า หนองน้ำใส ภาชี
142 โรงเรียนวัดธรรมสินธุ์โสภา หนองน้ำใส ภาชี
143 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ หนองน้ำใส ภาชี
144 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ โคกม่วง ภาชี (035) 311267
145 โรงเรียนบ้านดอนข่อย(คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
146 โรงเรียนวัดโคกกรวด(ไตรราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
147 โรงเรียนวัดโคกสังข์(ประชานุกูล) โคกม่วง ภาชี
148 โรงเรียนวัดหนองกลาง ไผ่ล้อม ภาชี
149 โรงเรียนวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์ ไผ่ล้อม ภาชี
150 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ไผ่ล้อม ภาชี 035-750051
151 โรงเรียนวัดนาอุ่น ไผ่ล้อม ภาชี
152 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) กะทุ่ม มหาราช
153 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ท่าตอ มหาราช
154 โรงเรียนวัดน้ำเต้า น้ำเต้า มหาราช
155 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) บางนา มหาราช
156 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ บ้านขวาง มหาราช
157 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) บ้านนา มหาราช
158 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ บ้านใหม่ มหาราช
159 โรงเรียนวัดกระโจมทอง พิตเพียน มหาราช
160 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) มหาราช มหาราช
161 โรงเรียนมหาราช(ประชานิมิต) มหาราช มหาราช
162 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) หัวไผ่ มหาราช
163 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) เจ้าปลุก มหาราช
164 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ เจ้าปลุก มหาราช
165 โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงช้าง มหาราช
166 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย วังน้อย
167 โรงเรียนวัดธรรมจริยา ข้าวงาม วังน้อย
168 โรงเรียนวัดศรีประชา ชะแมบ วังน้อย
169 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชะแมบ วังน้อย
170 โรงเรียนกลางคลอง 27 ชะแมบ วังน้อย
171 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ชะแมบ วังน้อย (035) 750076
172 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ชะแมบ วังน้อย
173 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ชะแมบ วังน้อย
174 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย
175 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
176 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) บ่อตาโล่ วังน้อย
177 โรงเรียนวัดศิวาราม บ่อตาโล่ วังน้อย
178 โรงเรียนมุสลิมบำรุง บ่อตาโล่ วังน้อย
179 โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
180 โรงเรียนวัดพะยอม พยอม วังน้อย
181 โรงเรียนเปรมฤทัย พยอม วังน้อย 035-219270
182 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พยอม วังน้อย
183 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ พยอม วังน้อย
184 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ลำตาเสา วังน้อย
185 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลำตาเสา วังน้อย (035) 271290
186 โรงเรียนวัดบ้านช้าง ลำตาเสา วังน้อย
187 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย ลำตาเสา วังน้อย
188 โรงเรียนวัดลาดทราย ลำไทร วังน้อย (035) 271292
189 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ลำไทร วังน้อย
190 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังจุฬา วังน้อย
191 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) วังจุฬา วังน้อย
192 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วังน้อย วังน้อย 0-3527-2405
193 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ วังน้อย วังน้อย
194 โรงเรียนคอตันคลอง 27 สนับทึบ วังน้อย
195 โรงเรียนบ้านลำแดง หันตะเภา วังน้อย
196 โรงเรียนวัดโตนด ข้าวเม่า อุทัย
197 โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ข้าวเม่า อุทัย (035) 346399
198 โรงเรียนบ้านเป็ด ข้าวเม่า อุทัย
199 โรงเรียนวัดคานหาม คานหาม อุทัย
200 โรงเรียนเชาวน์วัศ คานหาม อุทัย
201 โรงเรียนวัดโคกมะยม คานหาม อุทัย
202 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ธนู อุทัย
203 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ธนู อุทัย
204 โรงเรียนบ้านช้าง บ้านช้าง อุทัย
205 โรงเรียนวัดบ้านหีบ บ้านหีบ อุทัย
206 โรงเรียนวัดไทรงาม บ้านหีบ อุทัย
207 โรงเรียนวัดนางชี บ้านหีบ อุทัย
208 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สามบัณฑิต อุทัย
209 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต สามบัณฑิต อุทัย
210 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ สามบัณฑิต อุทัย
211 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) หนองน้ำส้ม อุทัย
212 โรงเรียนบ้านคู้คด หนองน้ำส้ม อุทัย 0-3525-5120
213 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 หนองไม้ซุง อุทัย
214 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย
215 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อุทัย อุทัย
216 โรงเรียนวัดจำปา อุทัย อุทัย
217 โรงเรียนอุทัย อุทัย อุทัย
218 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) อุทัย อุทัย
219 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) เสนา อุทัย
220 โรงเรียนบ้านข่อยโทน เสนา อุทัย
221 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย
222 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ โพสาวหาญ อุทัย
223 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย 0-3572-2061
224 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ โพสาวหาญ อุทัย