ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เอกสารเผยแพร่ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เอกสารเผยแพร่ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Missions)
เป้าหมาย (Goals)
คำขวัญ
คติธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียน (The School Ergodic)
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (The School Personality)
ค่านิยมขององค์กร
การบริหารจัดการ
สีประจำโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ชนะเลิศสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ปี 2555
การจัดการเรียนการสอน DLIT
ช่องการศึกษา DLIT WY Channel
คู่มือการใช้งาน DLIT
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวอรชนก ขาวอุบล
การจัดการเรียนการสอนของนางสาววันดี ถีระแก้ว
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวจิราภรณ์ บูชา
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวมรกต วงษ์เนตร
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวลาวรรณ์ โสภิส
การจัดการเรียนการสอนของนางกนกวรรณ สระรักษ์
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
การจัดการเรียนการสอนของนายนาริส มะลิซ้อน
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวกนิษฐา อิ่มน้อย
ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
สื่อ นวัตกรรม
สื่อ นวัตกรรม
บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
ผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียน
ผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่ไม้มวยไทย
โรงเรียนรักษาศีล 5
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
SAR ปีการศึกษา 2556
SAR ปีการศึกษา 2556
SAR ปีการศึกษา 2557
SAR ปีการศึกษา 2557
SAR ปีการศึกษา 2558
SAR ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม English Daily Conversation
กิจกรรม English Daily Conversation
ชมรมมัคคุเทศก์น้อย
ชมรม Young Guide
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/05/2013
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1305770
Page Views 1811840
ลิ้งค์น่าสนใจ
กำหนดการกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ ปุญญวิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกษร ภู่ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ โตสูง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสำอางค์ เมืองยม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ เมธีดล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรา คงเกษม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญญาพโล
ตำแหน่ง : ผู้แทน(ศาสนา)
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบรรณ์ ปญญาธโร
ตำแหน่ง : ผู้แทน(ศาสนา)
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เติมชัย ธรรมลักษมี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทร อธิพงษ์อาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์ สัตย์ใจเทียง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมลิวัลย์ โอฬาริกพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสโรฌา บุญรอดวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา ชโลธร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑามาศ รอดภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : apple_rodpai@hotmail.com