ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวต้องตา คุณาไทย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมรกต วงษ์เนตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ เมธีดล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรศรี ศรีนาคล้วน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญญาพโล
ตำแหน่ง : ผู้แทน(ศาสนา)
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบรรณ์ ปญญาธโร
ตำแหน่ง : ผู้แทน(ศาสนา)
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เติมชัย ธรรมลักษมี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก สายศิริวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมลิวัลย์ โอฬาริกพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสโรฌา บุญรอดวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกอบกุล แสงสวาสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑามาศ รอดภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : apple_rodpai@hotmail.com