ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลาวรรณ์ โสภิส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกวรรณ สระรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ