ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกวรรณ สระรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรทิพย์ พันธไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2