ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลาวรรณ์ โสภิส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกวรรณ สระรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2