ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ งานธุรการและสารบรรณ

หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน

งานจัดระบบควบคุมภายใน

งานจัดระบบควบคุมภายใน

งานจัดระบบควบคุมภายใน

งานจัดระบบควบคุมภายใน งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

หัวหน้างานรับนักเรียน งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน และทะเบียนนักเรียน

งานรับนักเรียน

งานรับนักเรียน

งานรับนักเรียน

หัวหน้างานสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น

งานสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น

งานสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

งานโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้างานปกครองนักเรียน

งานปกครองนักเรียน

งานปกครองนักเรียน

งานปกครองนักเรียน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

งานดูแล Website โรงเรียน

งานดูแล Facebook และจัดทำวารสาร

งานดูแล Facebook และจัดทำวารสาร

งานดูแล Facebook และจัดทำวารสาร

งานดูแล Facebook และจัดทำวารสาร

งานดูแล Facebook และจัดทำวารสาร

งานส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียน งานนาฏศิลป์

งานส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียน งานศิลปะ

งานส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียน งานดนตรีไทย

งานส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียน งานดนตรีสากล

หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานกิจกรรมวันสำคัญ

งานคุณธรรมจริยธรรม งานกิจกรรมวันสำคัญ

งานคุณธรรมจริยธรรม งานกิจกรรมวันสำคัญ

งานคุณธรรมจริยธรรม งานกิจกรรมวันสำคัญ

หัวหน้างานโรงเรียนวิถีพุทธ

งานโรงเรียนวิถีพุทธ

งานโรงเรียนวิถีพุทธ

งานโรงเรียนวิถีพุทธ