ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารบุคคล

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง งานเลื่อนเงินเดือน

งานเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ งานวินัยและออกจากราชก

งานลาทุกประเภท

งานทะเบียนประวัติ วิทยฐานะ เครื่องราชฯ งานข้อมูลสารสนเทศ

งานส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต