ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ งานบริหารการเงิน

หัวหน้างานการจัดทำงานจัดสรร และเสนอของบประมาณ

งานการจัดทำ งานจัดสรร และเสนอของบประมาณ

งานการจัดทำ งานจัดสรร และเสนอของบประมาณ

หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม การบริหารงบประมาณ

งานตรวจสอบติดตาม การบริหารงบประมาณ

งานตรวจสอบติดตาม การบริหารงบประมาณ

หัวหน้างานบริหารงานพัสดุโรงเรียน

งานบริหารงานพัสดุโรงเรียน

งานบริหารงานพัสดุโรงเรียน

งานบริหารบัญชี

งานรายงานผลการใช้เงิน

งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา

งานเก็บรักษาเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ประจำวัน

งานตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ประจำวัน

งานตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ประจำวัน