ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

หัวหน้าวิชาการ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน งานจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการ งานคัดหนังสือ

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน งานจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติงานวิชาการ งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน งานจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติงานวิชาการ งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน งานจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติงานวิชาการ งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน งานจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติงานวิชาการ งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน

หัวหน้างานนิเทศภายใน งานวิจัยในชั้นเรียน

งานนิเทศภายใน

งานนิเทศภายใน

งานนิเทศภายใน

หัวหน้างานจัดการศึกษาพิเศษ

งานจัดการศึกษาพิเศษ

งานจัดการศึกษาพิเศษ

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

งานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

งานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

หัวหน้างานส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานความรู้

งานส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานความรู้

งานส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานความรู้

งานพัฒนากระบวนการเรียนร

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนการเรียน

งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนการเรียน

งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนการเรียน

หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด

ห้องสมุด

ห้องซัมซุง

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะอาชีพ

ห้องดนตรีไทย

ห้องดนตรีสากล

ห้องนาฏศิลป์

ห้องศิลปะ

ห้องพระพุทธศาสนา

ห้องปฎิบัติการภาษาอังกฤษ

ห้องศูนย์อาเซียน