ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุดาทิพย์ ทองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1