ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอัจจิมา บำรุงนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
ครู คศ.1