ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพัฒนพงศ์ พูลอุดร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุพจน์ รุ่งเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางชญาดา ปุยอ๊อต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอรนุช มีเงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2