กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพัฒนพงศ์ พูลอุดร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุพจน์ รุ่งเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางชญาดา ปุยอ๊อต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0898952851
อีเมล์ : kaipuiot@hotmail.com

นางสาวอรนุช มีเงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0860335628
อีเมล์ : oil_baby555@hotmail.com