ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชญาดา ปุยอ๊อต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรนุช มีเงิน
ครู คศ.1

นายพัฒนพงศ์ พูลอุดร
ครู คศ.1

นายสุพจน์ รุ่งเรือง
ครู คศ.3