ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชญาดา ปุยอ๊อต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรนุช มีเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพัฒนพงศ์ พูลอุดร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุพจน์ รุ่งเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1