ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพรัช ทันกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเจียมจิตร คุ้มครองญาติ
ครู คศ.2

นายจีระศักดิ์ กรอบกระจก
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ
ครูผู้ช่วย