ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพรัช ทันกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจีระศักดิ์ กรอบกระจก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1