ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพรัช ทันกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเจียมจิตร คุ้มครองญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายจีระศักดิ์ กรอบกระจก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2