ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศจีพร ภาคเดช
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
ครูผู้ช่วย

นายนาริส มะลิซ้อน
ครู คศ.1

นางสุจิตตา คงคารักษ์
ครู คศ.1