ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศจีพร ภาคเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายนาริส มะลิซ้อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุจิตตา คงคารักษ์
ครู คศ.1