ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนิษฐา อิ่มน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอัจจิมา บำรุงนา
ครู คศ.2

นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์
ครู คศ.1