ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนิษฐา อิ่มน้อย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ
ครูผู้ช่วย