ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนิษฐา อิ่มน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2