ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญปลูก ประกอบมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ บูชา
ครู คศ.1

นางสาวมรกต วงษ์เนตร
ครู คศ.2

นางสาวจำรัส ศรีบัวบาน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2