ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปาลิดา นามเสนาะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลวรรณ โตสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววันดี ถีระแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวทัชชา ปทุมสูตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรชนก ขาวอุบล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1