ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปาลิดา นามเสนาะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลวรรณ โตสูง
ครู คศ.3

นางสาววันดี ถีระแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวทัชชา ปทุมสูตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรชนก ขาวอุบล
ครูผู้ช่วย