ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปาลิดา นามเสนาะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววันดี ถีระแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวทัชชา ปทุมสูตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอรชนก ขาวอุบล
ครู คศ.1

นางสาวอัญมณี สุภรัตน์ธนกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2