ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางวนิดา แสดงฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาววรนุช สุวรรณแขก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ พินภาค
ครูจ้างสอน