ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางวนิดา แสดงฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววรนุช สุวรรณแขก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจุฬาลักษณ์ พินภาค
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2