ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางวนิดา แสดงฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวปวริศา ทวีวิทย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจิตรตราพร จำเนียรกิจ
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1