ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวิไลวรรณ โตสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0861346386
อีเมล์ : wilaiwantoosung@hotmail.com
ที่อยู่ :
90/1 หมู่ 2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-6
2 ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"ศักยภาพเป็นเลิศ" กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3