ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งของโรงเรียน
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 4528) 06 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2562 (อ่าน 551) 06 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อ่าน 1143) 08 ก.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 523) 02 ก.ค. 62
คำสัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ (อ่าน 658) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 768) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง การจัดชั้นเรียน มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำภาค (อ่าน 573) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 580) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1451) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป (อ่าน 676) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (อ่าน 406) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ (อ่าน 412) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (อ่าน 1565) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (อ่าน 1622) 30 พ.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2203) 23 มิ.ย. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 14149) 23 มิ.ย. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 3273) 17 ก.ย. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผิดชอบกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 5648) 18 ส.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ (อ่าน 2255) 28 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1617) 09 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1751) 07 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1787) 07 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 7162) 29 พ.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1622) 29 พ.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 5187) 18 มี.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1) ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1724) 27 ก.พ. 58
คำสัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1621) 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 5150) 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการสอบข้อสอบกลาง สทศ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 6150) 26 พ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการสอบ Pre – Onet ปีการศึกษา2557 (อ่าน 10243) 26 พ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนพิธีถวำยพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันพ่อ (อ่าน 1632) 25 พ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (อ่าน 1474) 31 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา (อ่าน 1514) 31 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระดับประถมศึกษาตอ (อ่าน 2733) 31 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระดับประถมศึกษาตอ (อ่าน 1612) 31 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1968) 04 ส.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 13687) 30 ก.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ (อ่าน 19770) 04 ก.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่าย “เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (อ่าน 1812) 27 มิ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 11924) 24 มิ.ย. 57