ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งของโรงเรียน
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 857) 23 มิ.ย. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4992) 23 มิ.ย. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 2540) 17 ก.ย. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผิดชอบกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 3473) 18 ส.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ (อ่าน 1744) 28 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1240) 09 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1331) 07 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1303) 07 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 5145) 29 พ.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1260) 29 พ.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4003) 18 มี.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1) ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1426) 27 ก.พ. 58
คำสัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1206) 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4582) 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการสอบข้อสอบกลาง สทศ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 5214) 26 พ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการสอบ Pre – Onet ปีการศึกษา2557 (อ่าน 9222) 26 พ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนพิธีถวำยพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันพ่อ (อ่าน 1328) 25 พ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (อ่าน 1150) 31 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา (อ่าน 1122) 31 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระดับประถมศึกษาตอ (อ่าน 2148) 31 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระดับประถมศึกษาตอ (อ่าน 1300) 31 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1659) 04 ส.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 8984) 30 ก.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ (อ่าน 16098) 04 ก.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่าย “เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (อ่าน 1347) 27 มิ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 8884) 24 มิ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1320) 20 มิ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชสีลจาริณี ป (อ่าน 2189) 31 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 6270) 13 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 15744) 26 ก.พ. 57
คำสั่ง แต่งตั้งคณะวิทยากรการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 255 (อ่าน 14194) 16 ธ.ค. 56
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 1134) 12 ธ.ค. 56
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (อ่าน 1224) 12 ธ.ค. 56
คำสั่งวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 (อ่าน 5001) 03 ธ.ค. 56
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี2556 (อ่าน 4312) 25 พ.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 20199) 22 ส.ค. 56
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่ (อ่าน 2316) 30 ก.ค. 56