ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบลงทะเบียนขอไฟล์หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล (อ่าน 53) 31 ต.ค. 62
เทคนิคการนิเทศภายใน (อ่าน 457) 19 ส.ค. 62
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา (อ่าน 53) 22 ก.ค. 62
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 581) 30 พ.ค. 62
การจัดชั้นเรียน มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ระดับการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 558) 30 พ.ค. 62
คู่มือบริหารงานวิชาการ (อ่าน 3333) 08 ม.ค. 61
ตารางสอนชั้น ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 1787) 28 พ.ค. 58
ตารางสอนชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 1769) 19 พ.ค. 58
ตารางสอนชั้น ป.3-6 ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 2138) 19 พ.ค. 58
แบบอ่าน คิด วิเคราห์เขียน ติด ปพ.6 (อ่าน 1881) 06 พ.ค. 58
แบบรายงานผลการเรียนนักเรียน ระดับมัธยม (อ่าน 2076) 23 มี.ค. 58
แบบรายงานผลการเรียนนักเรียน ระดับประถม (อ่าน 2977) 23 มี.ค. 58
แบบฟอร์มสถิติการมาเรียนของนักเรียน (อ่าน 27931) 29 ม.ค. 58
ตารางกำหนดการ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันอ (อ่าน 1735) 18 พ.ย. 57
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1672) 31 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การ (อ่าน 11604) 09 ต.ค. 57
เอกสาร ทร.14 (บัญชีรายชื่อเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับ) (อ่าน 1637) 08 ส.ค. 57
แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O – NET ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 3043) 11 มิ.ย. 57
แบบวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ (อ่าน 1428) 11 มิ.ย. 57
ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 1343) 28 พ.ค. 57
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 4420) 28 พ.ค. 57
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 1449) 28 พ.ค. 57
การเปรียบเทียบผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 - 2556 ชั้น ม.3 (อ่าน 1412) 24 เม.ย. 57
การเปรียบเทียบผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 - 2556 ชั้น ป.6 (อ่าน 1274) 24 เม.ย. 57
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 – 2556 ชั้นประถมศึก (อ่าน 1448) 18 มี.ค. 57
รายงานผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 1397) 17 มี.ค. 57
โครงการงานบริหารวิชาการ (อ่าน 1330) 18 ต.ค. 56
สรุปโครงการ ปี 2556 (อ่าน 1631) 21 ส.ค. 56
แบบบันทึกการประชุมชุมนุม (อ่าน 6392) 20 ส.ค. 56
แบบบันทึกข้อความส่งนักเรียนแข่งขัน Child Show (อ่าน 2240) 16 ส.ค. 56
โครงการงานบริหารวิชาการ (อ่าน 2030) 23 มิ.ย. 56
ขอบเขตและแนวปฏิบัติ (อ่าน 1354) 18 มิ.ย. 56