ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบุคลากร
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 (อ่าน 597) 19 ส.ค. 62
การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 59) 22 ก.ค. 62
แนวทางจัดเก็บเอกสารตาม ว21 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) (อ่าน 3297) 09 ก.ค. 61
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 1262) 24 ม.ค. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 1271) 24 ม.ค. 61
คู่มืองานบริหารบุุคคล (อ่าน 1290) 08 ม.ค. 61
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕ (อ่าน 1579) 01 ก.พ. 60
เวรประจำเดือนธันวาคม 2558 (อ่าน 1900) 27 พ.ย. 58
เวรประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (อ่าน 1897) 11 พ.ย. 58
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 1881) 15 ก.ย. 58
หน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 2430) 21 พ.ค. 58
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ (อ่าน 14480) 07 เม.ย. 58
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 2178) 17 มี.ค. 58
แบบสมุดบันทึก ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 3474) 17 มี.ค. 58
เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1544) 13 ม.ค. 58
เวรประจำเดือนมกราคม (อ่าน 1701) 25 ธ.ค. 57
เวรประจำเดือนธันวาคม (อ่าน 1471) 25 ธ.ค. 57
เวรประจำเดือนพฤศจิกายน (อ่าน 1454) 31 ต.ค. 57
เวรประจำเดือนตุลาคม (อ่าน 1576) 31 ต.ค. 57
เวรประจำเดือนกันยายน (อ่าน 1402) 31 ต.ค. 57
เวรประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 1433) 31 ต.ค. 57
เวรประจำเดือนกรกฏาคม (อ่าน 1433) 31 ต.ค. 57
รายละเอียดข้อมูลวิชาเอก ข้อมูลบันทึกการสอน ข้าราชการครู (อ่าน 1399) 11 มิ.ย. 57
เวรประจำเดือนมิถุนายน 2557 (อ่าน 1382) 21 พ.ค. 57
เวรประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (อ่าน 1432) 21 พ.ค. 57
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา (อ่าน 1397) 21 เม.ย. 57
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางก (อ่าน 1323) 21 เม.ย. 57
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (อ่าน 1446) 21 เม.ย. 57
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (อ่าน 1379) 21 เม.ย. 57
โครงการครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1291) 21 มี.ค. 57
เวรประจำเดือนเมษายน 57 (อ่าน 1390) 21 มี.ค. 57
เวรประจำเดือนมีนาคม 57 (อ่าน 1343) 27 ก.พ. 57
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กพ. 57) (อ่าน 1230) 17 ก.พ. 57
เวรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 (อ่าน 1284) 03 ก.พ. 57
เวรประจำเดือนมกราคม 57 (อ่าน 1339) 03 ก.พ. 57
แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ (อ่าน 1375) 16 ธ.ค. 56
เวรประจำเดือนธันวาคม (อ่าน 1400) 27 พ.ย. 56
คุณลักษณะครูวิชาชีพที่มีคุณภาพ (อ่าน 1464) 25 พ.ย. 56
เวรประจำเดือนพฤศจิกายน (อ่าน 1330) 15 พ.ย. 56
โครงการงานบริหารบุคคล (อ่าน 3889) 18 ต.ค. 56