ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
การจัดชั้นเรียน มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ระดับการศึกษาภาคบังคับ
การจัดชั้นเรียน มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563    โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  หลักสูตรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,14:19   อ่าน 558 ครั้ง