ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
“การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์”
เมื่อวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  จัดการอบรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์”  ซึ่งโครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีในระดับสากล และสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจ สนุกสนาน ด้านเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ณ  ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ อาคาร ศูนย์วิทยบริการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2556,10:41   อ่าน 1187 ครั้ง