ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
“การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร”
เมื่อวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร ถือเป็นการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2556,10:41   อ่าน 926 ครั้ง