ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สาขาวิชาเอกภาษาไทย / สังคมศึกษา / ปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหา  และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  ๐๔๐๐๙/
ว.๙๘๐๐  ลงวันที่๒๓ กันยายน ๒๕๕๑  เรื่อง  รอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ สาขาวิชาเอกภาษาไทย/สังคมศึกษา/ปฐมวัย จำนวน ๑  อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

——->>>>> ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ตั้งแต่วันที่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น.

download_icon21 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ)

download_icon21ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการ)

โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2556,10:38   อ่าน 922 ครั้ง