ภาพกิจกรรม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นำโดย ท่านผู้อำนวยการแทน เฉลยไตร รองผู้อำนวยการณัฐวดี ฝอยศาลา ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่คอยดูแลนักเรียน และขอขอบพระคุณคณะครูที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ รวมถึงจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จนทำให้ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563
" มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับ (peace sign) ต่ำกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา " มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมมือพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อลูกๆ ชาววัดใหญ่ของเรา
 
 

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:26   อ่าน 369 ครั้ง