ภาพกิจกรรม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นำโดย ท่านผู้อำนวยการแทน เฉลยไตร
รองผู้อำนวยการณัฐวดี ฝอยศาลา ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่คอยดูแลนักเรียน และขอขอบพระคุณคณะครูที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ รวมถึงจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จนทำให้ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563
" มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา "
 

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:13   อ่าน 196 ครั้ง