ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ท่านผู้อำนวยการ แทน เฉลยไตร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ทั้งหมด 6 ท่านเข้ารับเกียรติบัตร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. นางกนกวรรณ สระรักษ์ ได้รับรางวัล ครูผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563
2. นายประยุทธ์ พงษ์เจริญ ได้รับรางวัล ลูกจ้างประจำปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563
3. นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ได้รับเกียรติบัตร ครูดี ประจำปีพุทธศักราช 2563 และ ครูดีไม่มีอบายมุข
ประจำปีการศึกษา 2563

4. นางสาวอัญมณี สุภรัตน์ธนกุล ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
5. นางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
6. นางสาวปวริศา ทวีวิทย์ ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนประตูชัย

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,08:51   อ่าน 48 ครั้ง