ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมนักกีฑาของโรงเรียน
22/05/63 ท่านผู้อำนวยการจุฑามาศ รอดภัย และคณะครูเข้าเยี่ยมนักกีฑาของโรงเรียน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน พร้อมกับมอบโทรทัศน์และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เพื่อใช้ในการจัด
การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ณ หอพักนักกีฬา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,16:16   อ่าน 20 ครั้ง