ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2563 คณะครูระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมนำหนังสือ อุปกรณ์การเรียนและใบงาน มอบให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,16:09   อ่าน 34 ครั้ง