ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
19 พ.ย.2562 ท่านผู้อำนวยการ จุฑามาศ  รอดภัย  มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562  ดังนี้

        1.ประเภทรางวัลครูผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น
             รางวัลครูผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ระดับโรงเรียน

                  - นางสาวอัญมณี สุภรัตน์ธนกุล
            รางวัลครูผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ระดับปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู
                   - นางวนิดา แสดงฤทธิ์ ตำแหน่ง ครู
              รางวัลครูผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
                   - นางสาวอรชนก ขาวอุบล ตำแหน่ง ครู
              รางวัลครูผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
                   - นางกนกวรรณ สระรักษ์ ตำแหน่ง ครู
       2. ประเภทรางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเป็นที่ประจักษ์
              รางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเป็นที่ประจักษ์ ระดับโรงเรียน

                   - นางสาวปาลิดา นามเสนาะ ตำแหน่ง ครู
              รางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเป็นที่ประจักษ์ ระดับปฐมวัย
                   - นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์ ตำแหน่ง ครู
              รางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเป็นที่ประจักษ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
                   - นางพิชามญชุ์ สระสันเทียะ ตำแหน่ง ครู
              รางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเป็นที่ประจักษ์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
                   - นางบุญปลูก ประกอบมี ตำแหน่ง ครู
       3. ประเภทรางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเป็นที่ประจักษ์
              รางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเป็นที่ประจักษ์ ระดับโรงเรียน

                   - นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ตำแหน่ง ครู
              รางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเป็นที่ประจักษ์ ระดับปฐมวัย
                   - นางสาวปวริศา ทวีวิทย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
              รางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเป็นที่ประจักษ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
                   - นางสุจิตตา คงคารักษ์ ตำแหน่ง ครู
              รางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเป็นที่ประจักษ์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
                   - นายนาริส มะลิซ้อน ตำแหน่ง ครู
       4. ประเภทรางวัลครูผู้มีจิตอาสา
              รางวัลครูผู้มีจิตอาสา ระดับโรงเรียน

                 - นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ
             รางวัลครูผู้มีจิตอาสา ระดับปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู
                  - นางสาวจิตรตราพร จำเนียรกิจ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
               รางวัลครูผู้มีจิตอาสา ระดับประถมศึกษาตอนต้น
                 - นายจีระศักดิ์ กรอบกระจก
             รางวัลครูผู้มีจิตอาสา ระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง ครู
                   - นายพัฒนพงศ์ พลูอุดร ตำแหน่ง ครู
         5. ประเภทรางวัลลูกจ้างประจำปฏิบัติงานดีเด่น
                   - นายประยุทธ์ พงษ์เจริญ ตำแหน่ง นักการภารโรง
         6. ประเภทรางวัลธุรการปฏิบัติงานดีเด่น
                   - นางสาวภัทราวรรณ เวชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,16:10   อ่าน 822 ครั้ง