ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษา ครู และนักเรียน
4/6/62 นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษา ครูและนักเรียนที่ทำคณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
        1) การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้ลำดับที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 36.52 ของระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มอบเกียรติบัตรให้นายณรัช   วัชรดำรงตระกูล ครูใหญ่ระดับมัธยม
       2) การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
จำแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้
      (1) วิชาภาษาไทย ได้ลำดับที่ 6
มอบเกียรติบัตรให้ นางสาวปาลิดา นามเสนาะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
      (2) วิชาคณิตศาสตร์ ได้ลำดับที่ 5
มอบเกียรติบัตรให้ นางบุญปลูก ประกอบมี หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      (3) วิชาภาษาอังกฤษ ได้ลำดับที่ 8
มอบเกียรติบัตรให้ นางกนกวรรณ สระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
     3) สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในการทดสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา 2561
         - การทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้ลาดับที่ 80
      4) สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาสูงสุด 10 อันดับ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561 ในการทดสอบ O-NET
- การทดสอบO-NETชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้ลำดับที่ 5 พัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.06 นายณรัช วัชรดารงตระกูล
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,14:56   อ่าน 215 ครั้ง