ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
25/03/61 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 83 คน นักเรียนชาย 40 คน นักเรียนหญิง 43 คน เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สร้างจิตสำนึกค่านิยมที่ถูก
ต้อง และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรา
งกูร ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,12:53   อ่าน 548 ครั้ง