คณะผู้บริหาร

นายแทน เฉลยไตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 080-4387-475

นางสาวณัฐวดี ฝอยศาลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0847122652

งานจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติงานวิชาการ