ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายแทน เฉลยไตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฐวดี ฝอยศาลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา