ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 190
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 195
ตราโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 126.28 KB 236
แบบฟอร์มบันทึกข้อค​วามเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยใช้รถส่​วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 248
รายชื่อนักเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236.5 KB 954
รายชื่อนักเรียน 14 พ.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 1672
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 645
บัญชีรายการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 248
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 294
คำกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 26.67 KB 196
แบบบันทึกข้อความส่งนักเรียนแข่งขัน Child Show Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 231
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 405
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 572 KB 531
แบบสำรวจสิ่งที่นักเรียนชอบและไม่ชอบที่สุดในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.02 KB 414
เอกสารกิจกรรมวันพ่อ
แบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.18 KB 165
บทกล่าวถวายพระพรวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.22 KB 153
กำหนดการพิธีถวายพระพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.88 KB 141
คำกล่าวรายงานวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.86 KB 20964
กำหนดการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 169
เอกสารวิชาการ
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 23
การตรวจสอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 76
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 75
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.84 KB 101
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 107
แบบฟอร์ม โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 16.08 KB 77
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 81
แบบฟอร์ม หน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.93 KB 90
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (11 ก.พ.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 354.5 KB 125
แบบฟอร์มสถิติการมาเรียนของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 307 KB 184
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4
สรุปการประเมินมาตรฐานที่ 4 แบบ 3 131
แบบสรุปผลการประเมิน มฐ.4 แบบ 2 106
สรุปแบบประเมินมาตรฐาน 4แบบ1 113
มาตรฐาน 4 (4.4) ปี 2556 164
มาตรฐาน 4 (4.3) ปี2556 105
มาตรฐาน4 (4.2) ปี 2556 116
มาตรฐาน 4 (4.1) ปี2556 139
ประกันคุณภาพภายใน
แบบกรอกข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 196
เอกสารงานบริหารบุคคล
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 20
ปกเอกสารแนบ วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 87
ปก วฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 13.45 KB 76
ปก วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.57 KB 88
ปก วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 81
วฐ 1-3 แบบใหม่ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 118.75 KB 128
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 182
งานอนามัยโรงเรียน
รายชื่อยาสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 161
แบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 129
ปกแบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 151
เอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 160
ความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 134
แบบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 93
หลักเกณฑ์การย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 103
เอกสารงานบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 447.5 KB 18
เอกสารงานบริหารทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 23