ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 236
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 234
ตราโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 126.28 KB 272
แบบฟอร์มบันทึกข้อค​วามเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยใช้รถส่​วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 284
รายชื่อนักเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236.5 KB 1002
รายชื่อนักเรียน 14 พ.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 1715
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 695
บัญชีรายการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 290
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 362
คำกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 26.67 KB 255
แบบบันทึกข้อความส่งนักเรียนแข่งขัน Child Show Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 267
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 453
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 572 KB 576
แบบสำรวจสิ่งที่นักเรียนชอบและไม่ชอบที่สุดในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.02 KB 458
เอกสารกิจกรรมวันพ่อ
แบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.18 KB 203
บทกล่าวถวายพระพรวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.22 KB 188
กำหนดการพิธีถวายพระพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.88 KB 174
คำกล่าวรายงานวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.86 KB 28318
กำหนดการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 210
เอกสารวิชาการ
เอกสารองค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 12
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 125
การตรวจสอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 165
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 123
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.84 KB 170
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 171
แบบฟอร์ม โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 16.08 KB 131
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 128
แบบฟอร์ม หน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.93 KB 144
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (11 ก.พ.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 354.5 KB 180
แบบฟอร์มสถิติการมาเรียนของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 307 KB 228
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4
สรุปการประเมินมาตรฐานที่ 4 แบบ 3 174
แบบสรุปผลการประเมิน มฐ.4 แบบ 2 138
สรุปแบบประเมินมาตรฐาน 4แบบ1 154
มาตรฐาน 4 (4.4) ปี 2556 199
มาตรฐาน 4 (4.3) ปี2556 137
มาตรฐาน4 (4.2) ปี 2556 148
มาตรฐาน 4 (4.1) ปี2556 176
ประกันคุณภาพภายใน
แบบกรอกข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 249
เอกสารงานบริหารบุคคล
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 69
ปกเอกสารแนบ วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 131
ปก วฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 13.45 KB 105
ปก วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.57 KB 196
ปก วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 111
วฐ 1-3 แบบใหม่ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 118.75 KB 168
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 230
งานอนามัยโรงเรียน
รายชื่อยาสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 199
แบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 167
ปกแบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 186
เอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 224
ความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 165
แบบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 163
หลักเกณฑ์การย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 164
เอกสารงานบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 447.5 KB 63
เอกสารงานบริหารทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 105