ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกิจกรรมวันพ่อ
แบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.18 KB 48453
บทกล่าวถวายพระพรวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.22 KB 48539
กำหนดการพิธีถวายพระพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.88 KB 48477
คำกล่าวรายงานวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.86 KB 48548
กำหนดการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 48486
เอกสารวิชาการ
>เอกสารองค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 48469
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 48362
การตรวจสอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48381
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 48435
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.84 KB 48508
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 48408
แบบฟอร์ม โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 16.08 KB 48370
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 48560
แบบฟอร์ม หน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.93 KB 48395
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (11 ก.พ.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 354.5 KB 48418
แบบฟอร์มสถิติการมาเรียนของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 307 KB 48430
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4
สรุปการประเมินมาตรฐานที่ 4 แบบ 3 48240
แบบสรุปผลการประเมิน มฐ.4 แบบ 2 48454
สรุปแบบประเมินมาตรฐาน 4แบบ1 48421
มาตรฐาน 4 (4.4) ปี 2556 48409
มาตรฐาน 4 (4.3) ปี2556 48326
มาตรฐาน4 (4.2) ปี 2556 48498
มาตรฐาน 4 (4.1) ปี2556 48436
ประกันคุณภาพภายใน
แบบกรอกข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 48232
เอกสารงานบริหารบุคคล
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 48520
ปกเอกสารแนบ วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 48223
ปก วฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 13.45 KB 48633
ปก วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.57 KB 48306
ปก วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 48551
วฐ 1-3 แบบใหม่ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 118.75 KB 48539
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 48255
งานอนามัยโรงเรียน
รายชื่อยาสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 48387
แบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 48281
ปกแบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 48228
เอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 48646
ความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48217
แบบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48494
หลักเกณฑ์การย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 48680
เอกสารงานบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 447.5 KB 48498
เอกสารงานบริหารทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 48512
อื่นๆ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 48315
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 48592
ตราโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 126.28 KB 48318
แบบฟอร์มบันทึกข้อค​วามเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยใช้รถส่​วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48548
รายชื่อนักเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236.5 KB 48504
รายชื่อนักเรียน 14 พ.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 48352
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 48374
บัญชีรายการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48646
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48198
คำกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 26.67 KB 48514
แบบบันทึกข้อความส่งนักเรียนแข่งขัน Child Show Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 48563
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48521
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 572 KB 48636
แบบสำรวจสิ่งที่นักเรียนชอบและไม่ชอบที่สุดในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.02 KB 48573