ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกิจกรรมวันพ่อ
แบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.18 KB 93859
บทกล่าวถวายพระพรวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.22 KB 93845
กำหนดการพิธีถวายพระพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.88 KB 93824
คำกล่าวรายงานวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.86 KB 125867
กำหนดการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 93871
เอกสารวิชาการ
เอกสารองค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 93678
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 93796
การตรวจสอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 93830
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 93818
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.84 KB 93836
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 93845
แบบฟอร์ม โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 16.08 KB 93801
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 93789
แบบฟอร์ม หน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.93 KB 93857
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (11 ก.พ.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 354.5 KB 93839
แบบฟอร์มสถิติการมาเรียนของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 307 KB 93889
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4
สรุปการประเมินมาตรฐานที่ 4 แบบ 3 93835
แบบสรุปผลการประเมิน มฐ.4 แบบ 2 93792
สรุปแบบประเมินมาตรฐาน 4แบบ1 93812
มาตรฐาน 4 (4.4) ปี 2556 93851
มาตรฐาน 4 (4.3) ปี2556 93792
มาตรฐาน4 (4.2) ปี 2556 93799
มาตรฐาน 4 (4.1) ปี2556 93834
ประกันคุณภาพภายใน
แบบกรอกข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 93904
เอกสารงานบริหารบุคคล
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 93736
ปกเอกสารแนบ วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 93799
ปก วฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 13.45 KB 93765
ปก วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.57 KB 93852
ปก วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 93767
วฐ 1-3 แบบใหม่ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 118.75 KB 93837
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 93891
งานอนามัยโรงเรียน
รายชื่อยาสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 93856
แบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 93828
ปกแบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 93857
เอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 93882
ความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 93825
แบบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 93817
หลักเกณฑ์การย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 94401
เอกสารงานบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 447.5 KB 93729
เอกสารงานบริหารทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 93773
อื่นๆ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 93891
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 93894
ตราโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 126.28 KB 93932
แบบฟอร์มบันทึกข้อค​วามเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยใช้รถส่​วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 93940
รายชื่อนักเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236.5 KB 94679
รายชื่อนักเรียน 14 พ.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 95372
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 94362
บัญชีรายการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 93958
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 94028
คำกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 26.67 KB 93918
แบบบันทึกข้อความส่งนักเรียนแข่งขัน Child Show Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 93935
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 94117
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 572 KB 94273
แบบสำรวจสิ่งที่นักเรียนชอบและไม่ชอบที่สุดในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.02 KB 94134