ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกิจกรรมวันพ่อ
แบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.18 KB 48351
บทกล่าวถวายพระพรวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.22 KB 48438
กำหนดการพิธีถวายพระพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.88 KB 48380
คำกล่าวรายงานวันพ่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.86 KB 48447
กำหนดการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 48386
เอกสารวิชาการ
เอกสารองค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 48358
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 48258
การตรวจสอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48281
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 48310
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.84 KB 48403
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 48296
แบบฟอร์ม โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 16.08 KB 48263
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 48448
แบบฟอร์ม หน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.93 KB 48291
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (11 ก.พ.59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 354.5 KB 48318
แบบฟอร์มสถิติการมาเรียนของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 307 KB 48320
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4
สรุปการประเมินมาตรฐานที่ 4 แบบ 3 48139
แบบสรุปผลการประเมิน มฐ.4 แบบ 2 48357
สรุปแบบประเมินมาตรฐาน 4แบบ1 48323
มาตรฐาน 4 (4.4) ปี 2556 48309
มาตรฐาน 4 (4.3) ปี2556 48229
มาตรฐาน4 (4.2) ปี 2556 48400
มาตรฐาน 4 (4.1) ปี2556 48339
ประกันคุณภาพภายใน
แบบกรอกข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 48134
เอกสารงานบริหารบุคคล
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 48422
ปกเอกสารแนบ วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 48123
ปก วฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 13.45 KB 48534
ปก วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.57 KB 48207
ปก วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 48450
วฐ 1-3 แบบใหม่ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 118.75 KB 48440
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 48154
งานอนามัยโรงเรียน
รายชื่อยาสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 48289
แบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 48184
ปกแบบบันทึกการรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 48129
เอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 48545
ความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48118
แบบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48395
หลักเกณฑ์การย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 48583
เอกสารงานบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 447.5 KB 48393
เอกสารงานบริหารทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 48411
อื่นๆ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 48215
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 48495
ตราโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 126.28 KB 48220
แบบฟอร์มบันทึกข้อค​วามเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยใช้รถส่​วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48445
รายชื่อนักเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236.5 KB 48406
รายชื่อนักเรียน 14 พ.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 48253
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 48273
บัญชีรายการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48545
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48099
คำกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 26.67 KB 48416
แบบบันทึกข้อความส่งนักเรียนแข่งขัน Child Show Word Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 48462
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48420
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 572 KB 48539
แบบสำรวจสิ่งที่นักเรียนชอบและไม่ชอบที่สุดในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.02 KB 48471