กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
บูรณาการประกันภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บูรณาการประกันภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บูรณาการประกันภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
บูรณาการประกันภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ