ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่านิยมขององค์กร

ค่านิยมขององค์กร

   ค่านิยม 4 ประการ  ที่บุคลากรของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ถือปฏิบัติ  ได้แก่

“บริหารจัดการตนเองได้  ใช้ความรู้ที่ดี  มีภาวะผู้นำ  ทำอย่างมืออาชีพ  (MKLS : Core  Values)

                   M : Management       บริหารจัดการตนเองได้ 

K : Knowledge      ใช้ความรู้ที่ดี 

L : Leadership       มีภาวะผู้นำ 

S : Skill                   มีทักษะฝีมือ  มีความชำนาญ  ความเชี่ยวชาญในหน้าที่