ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สื่อ นวัตกรรม
นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.04 KB
นวัตกรรม แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 4 จ ส ท
                           
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.46 KB
นวัตกรรมการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยใช้กระบวนการ AOMKUNGMA เพื่อพัฒนานักเรียนด้านทักษะการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมเกษตรสร้างสรรค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.92 KB
Best Practice การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม (Heart) กิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.8 KB