งานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.81 KB
การพัฒนาความสามารถ การอ่าน การเขียน คำควบกล้ำ ร ล ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.16 KB
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 23101) เรื่อง สถิติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.72 KB
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 4-6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.64 KB
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.76 KB