ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนิเทศแบบคลินิค
กิจกรรมนิเทศก์แบบคลินิค


ศน.สาโรช มงคลเนตร์
ได้เข้ามานิเทศก์ครูในเรื่องการใช้แท็บแลต นโยบายของโรงเรียน และการจัดทำแผนการสอน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556