ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย (Goals)
เป้าหมาย (Goal)

 

 

เป้าหมาย (Goal)

           1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

           3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

           4. ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

           6. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู ใฝ่เรียนใฝ่รู้ พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ มีความแม่นยำทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถจัดการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์จริง ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีการติดตามหรือต่อยอดสิ่งที่สอนไปกับผู้เรียน มีการทบทวนประเมินตนเอง และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

           7. ผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ

           8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม