ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 

ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ  การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ