ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 

ภายในปี 2566  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม  สู่การเป็นพลเมืองโลก"

Vision  "Within the year 2023, Watyaichaimongkol School is a school of innovation for Global Citizenship"