ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 

Watyaichaimongkol school will become “Innovation School”   within 2019
ภายในปี 2562 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เป็น“โรงเรียนแห่งนวัตกรรม”