เอกลักษณ์ของโรงเรียน (The School Personality)
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  

“สวย  สะอาด”

คำอธิบาย       

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองในการเรียนการสอน มีการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีความสะอาดเพื่อให้นักเรียน  มีความสุขสดชื่นมีสุขภาพจิตดี อารมณ์แจ่มใส เมื่อเข้ามาสู่ภายในบริเวณโรงเรียน