ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรโรงเรียน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB
หลักสูตรโรงเรียน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
คู่มือหลักสูตรสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 822.5 KB
หลักสูตรสถานศึกษาปี 2562
http://drive.google.com/drive/folders/1_QCJKADJc8pA0eTxYyeLN7gzQXzMWXCT?usp=sharing