ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB
คู่มือหลักสูตรสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 822.5 KB
หลักสูตรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
https://drive.google.com/drive/folders/18T9Lb8YRDdte-kwx-xHbzAkxbxhOil1f?usp=sharing