ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ (Missions)
พันธกิจ(Missions)

           พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน