ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ (Missions)
พันธกิจ(Missions)

พันธกิจ
            1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานชาติ พร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ information ให้รวมอยู่บนเว็บไซต์(website) เพื่อพัฒนาเป็น Cloud knowledge  และเชื่อมโยงทุกงานเข้าระบบอินเทอร์เน็ต

            2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม สำนึกในความเป็นชาติไทยและความเป็นอยุธยา มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

            3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน มีความรู้ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ