ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์โรงเรียน (The School Ergodic)
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ 

“สำนึกในหน้าที่  มีความรับผิดชอบ”
 

คำอธิบาย       

นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  รู้หน้าที่ทั้งต่อตนเอง  ต่อครอบครัว  ต่อโรงเรียน ต่อสังคม  และต่อประเทศชาติ