ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน(โดยสังเขป)

โรงเรียนนี้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑พฤษภาคม ๒๕๑๗เปิดสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้อาคารเรียนของวัดใหญ่ชัยมงคล  เป็นสถานที่เรียน     ปีแรกที่เปิดทำการสอน มีนักเรียน  ๗๖ คน ครู ๕  คน นายสมพงษ์  ตะวันเที่ยง เป็นครูใหญ่  ต่อมานายวีระ  แก้วแหวน   ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๒๕และนายบัว  สุขนิคม มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  ๑ กันยายน  ๒๕๓๔ นายปรีชา  มีวุฒิสม  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๕  ใน ปี  ๒๕๓๗ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา    

ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เริ่มแรกมีนักเรียนมาเรียน  ๑๗ คน 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นายนิพนธ์  กฤชสินชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นางจุฑามาศ  รอดภัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน