ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
http://drive.google.com/file/d/1r_14lygd9uEWKrYQfRqWlb5dUozxhd-9/view?usp=sharing
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://drive.google.com/file/d/1muYFtYYQZWfRCCsL8l03ypX7NI738tD9/view?usp=sharing
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี