ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://drive.google.com/file/d/136dnRowW3EYieZAKb8xMqslFgoIh3sI2/view?usp=sharing
การดำเนินการตามนโยบายนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://drive.google.com/file/d/1Cr5mCr0qBJfz4K-4JINYOEiZDT2VqOuh/view?usp=sharing
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี