มาตรฐานการให้บริการ
พรบ.ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่
https://drive.google.com/file/d/1gBM6uvM-kHC1iEaXDNWAaFQW_aeh5hZF/view?usp=sharing
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม
http://drive.google.com/file/d/1pz0CTaX1wYVjgHn00W2rLmQJaUTSeD6O/view?usp=sharing
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
http://drive.google.com/file/d/12ZPOkpitwqtg0lpAK9EsVVr3BhJ-O_BB/view?usp=sharing
การรับ-ส่งหนังสือราชการ
http://drive.google.com/file/d/1wxHS9u-Ea1makr-14yZmVp_GEXLjLhTH/view?usp=sharing
การขอหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาล
http://drive.google.com/file/d/1k7dabmowjzEbb9MpPOHq603UACq92kCF/view?usp=sharing
การขอหนังสือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
http://drive.google.com/file/d/1Z2bC47HKhdOPC4lkg5142ipYVtgB-a5E/view?usp=sharing